Kur'an'ın İkliminde

  1-Fatiha 30-Rum 59-Haşr 88-Ğaşiye  
  2-Bakara 31-Lokman 60-Mümtehine 89-Fecr  
  3-Ali İmran 32-Secde 61-Saf 90-Beled  
  4-Nisa 33-Ahzab 62-Cumua 91-Şems  
  5-Maide 34-Sebe 63-Münafikun 92-Leyl  
  6-Enam 35-Fatır 64-Teğabun 93-Duha  
  7-Araf 36-Yasin 65-Talak 94-İnşirah  
  8-Enfal 37-Saffad 66-Tahrim 95-Tin  
  9-Tevbe 38-Sad 67-Mülk 96-Alak  
  10-Yunus 39-Zümer 68-Kalem 97-Kadr  
  11-Hud 40-Mümin 69-Hakka 98-Beyyine  
  12-Yusuf 41-Fussilet 70-Mearic 99-Zilzal  
  13-Rad 42-Şura 71-Nuh 100-Adiyat  
  14-İbrahim 43-Zuhruf 72-Cin 101-Karia  
  15-Hicr 44-Duhan 73-Müzzemmil 102-Tekasür  
  16-Nahl 45-Casiye 74-Müddessir 103-Asr  
  17-İsra 46-Ahkaf 75-Kıyame 104-Hümeze  
  18-Kehf 47-Muhammed 76-İnsan 105-Fil  
  19-Meryem 48-Fetih 77-Mürselat 106-Kureyş  
  20-Taha 49-Hucurat 78-Nebe 107-Maun  
  21-Enbiya 50-Kaf 79-Naziat 108-Kevser  
  22-Hac 51-Zariyat 80-Abese 109-Kafirun  
  23-Müminun 52-Tur 81-Tekvir 110-Nasr  
  24-Nur 53-Necm 82-İnfitar 111-Tebbet  
  25-Furkan 54-Kamer 83-Mütaffifin 112-İhlas  
  26-Şuara 55-Rahman 84-İnşikak 113-Felak  
  27-Neml 56-Vakıa 85-Buruc 114-Nas  
  28-Kasas 57-Hadid 86-Tarık Kur'an.oku.yorum  
  29-Ankebut 58-Mücadele 87-Ala Düşünce yazıları  

Mustafa Arıcan Ayas

 

 

Free Web Hosting